فصلنامه علوم اعصاب شفاي خاتم چاپ

 

  altدومین شماره  مجله علوم اعصاب شفاي خاتم به زبان فارسي با چكيده انگليسي زير نظر مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبياء(ص) به چاپ رسيد.

 

هدف اين فصلنامه انتشار نتايج حاصل از پژوهشهاي كاربردي در زمينه هاي علوم پايه، باليني و تحقيقاتي اعصاب به 

منظور ارتقاء سطح علمي متخصصين و پژوهشگران داخل و خارج از كشور مي باشد.