دوازدهمين كنگره بين المللي صرع چاپ

دوازدهمين كنگره بين المللي انجمن صرع ايران (با امتياز باز آموزي)

alt

 

برگزار كننده: مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا، انجمن صرع ايران

 

زمان: 30 دي ماه لغايت 2 بهمن 1394

مكان: تهران، سالن همايش هاي رازي