آناليزهاي عددي در اكسل چاپ

كارگاه آموزشي آمار                                                                                                                                                          

alt

 جلسه اول : آناليزهاي عددي در اكسل
                                                                                                              

مدرس: دكتر نوربخش

زمان : چهارشنبه 93/4/25 ساعت 13/30-12

مكان: آزمايشگاه مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

 

در صورت تمايل به شركت با شماره تلفن 83553910 تماس حاصل فرماييد.