كنگره بين المللي ايمني راه ها چاپ

altكنگره بين المللي ايمني راه ها

International Congress on Roads Safty

 

با امتياز بازآموزي 11

مكان : خيابان ميرداماد، سالن اجتماعات روزنامه اطلاعات

زمان: 30-29 بهمن1392