چهارمين كنگره ملي ضايعات نخاعي چاپ

altچهارمين كنگره ملي ضايعات نخاعي و نخستين جشنواره حمايت طلبي و پيشگيري از ضايعات نخاعي در تاريخ 25 لغايت 27 بهمن ماه جاري در تهران، مركز همايش هاي رازي برگزار گرديد. مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبياء(ص) نيز  فعاليت هاي پژوهشي خود را با بصورت مقاله در فيلدهاي مختلف ، 8 پوستر و 5 سخنراني در اين همايش ارائه نموده است.