نقش پزشك بعنوان يك فاكتور در مزمن شدن درد چاپ

كنفرانس علمي يك روزه تحت عنوان " نقش پزشك بعنوان يك فاكتور در مزمن شدن درد"

با امتياز بازآموزي

 

 

سخنران جناب آقاي دكتر عليرضا خادم المله

مكان: سالن همايش هاي علوم اعصاب شفا

زمان : سه شنبه 1392/6/26 ساعت 16-14