طب سوزني در پيشگيري از دردهاي مزمن چاپ

طب سوزنیكنفرانس علمي يك روزه تحت عنوان جايگاه طب سوزني در كنترل درد مزمن با همكاري بيمارستان امام خميني و حضور جناب آقاي پروفسور مهاجر  در تاريخ 92/4/25 برگزار مي شود.

با امتياز بازآموزي براي كليه شركت كنندگان

 

سخنران: جناب آقاي دكتر حسن راشكي

مكان: سالن كنفرانس مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

زمان : روز سه شنبه 92/4/25 ساعت 16-14