چگونگي رفتار با بيماران از ديدگاه قرآن چاپ

كارگاه آموزشي

چگونگي رفتار با بيماران از نگاه قران و عترت

زير نظر مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا بيمارستان خاتم الانبياء برگزار مي شود.

 

زمان : 12/12/91 ساعت 8-12

مكان : سالن كنفرانس مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا