برنامه كلاس هاي آموزش شير مادر در درمانگاه زنان مهر 98 چاپ

برنامه کلاس های آموزش شیر مادر در درمانگاه زنان  مهر ماه

 

 

ساعت

   

بخش

   

مدرس

   

تاريخ

   

ايام هفته

   

رديف

 

14-15

نوزادان

خانم نرجس اميري

3/7/98

چهارشنبه

1

10-12

بخش 9

خانم بهاره حسني

11/7/98

پنجشنبه

2

10-13

اتاق زايمان

خانم سارا خباز

16/7/98

سه شنبه

3

14-15

ويژه نوزادان

خانم مريم ذره

24/7/98

چهارشنبه

4

10-12

بخش 14

خانم زهرا لطفي

30/7/98

سه شنبه

5