برنامه كلاس هاي آموزش شير مادر در درمانگاه زنان مهر 98 چاپ

ردیف

ایام هفته

تاریخ

مدرس

بخش

ساعت

1

چهارشنبه

3/7/98

خانم نرجس امیری

نوزادان

14-15

2

پنج شنبه

11/7/98

خانم بهاره حسینی

9

10-12

3

سه شنبه

16/7/98

خانم سارا خباز

اتاق زایمان

10-13

4

چهارشنبه

24/7/98

خانم مریم ذره

ویژه نوزادان

14-15

5

سه شنبه

30/7/98

خانم زهرا لطفی

14

10-12