مراقبتهاي پرستاري در بيماران با اختلالات داخلي اعصاب چاپ

سمينار يكروزه مراقبتهاي پرستاري در بيماران دچار اختلالات داخلي اعصاب

 

داراي امتياز بازآموزي

 

زمان : 5 تيرماه 1393 ساعت: 15-8

مكان : سالن همايش هاي مركز علوم اعصاب شفا