كلينيك الكتروانسفالوگرام (نوار مغز) چاپ

الكترو انسفالوگرام ( EEG ) =  در اين روش امواج الكتريكي توليد شده از سلولهاي مغز اندازه گيري مي شود. فعاليت امواج مغزي از طريق الكترودهايي كه به سر چسبانده مي شود، امواج را از مغز دريافت كرده و توسط كامپيوتر ضبط مي گردد.

 

فرايند پذيرش كلينيك الكتروانسفالوگرام

1- مراجعه بيمار با معرفي نامه پزشك عمومي

2- پذيرش بيمار توسط واحد (EEG )توسط منشي

3- گرفتن شرح حال بيمار توسط تكنسين

4- اخذ هزينه توسط واحد صندوق و دريافت 2 قبض (پزشك و بيمار)

5- انجام نوار مغز توسط تكنسين نوار مغزي به مدت 30 دقيقه

مشاهده ، تشخيص و نوشتن گزارش توسط جناب آقاي دكتر ابوالفضل نجاران