درمانگاه و بخش آسيب هاي نخاعي چاپ

درمانگاه و بخش آسيب هاي نخاعي

 

•هدف از اين درمانگاه و بخش آسيب هاي نخاعي پايش سلامت جانبازاني است كه سالهاي طولاني از صدمه آنها گذشته است.
•اين درمانگاه پذيراي جانبازاني است كه در نتيجه جنگ و يا عوارض مربوط به آن دچار صدمات نخاعي شده اند.
•پذيرش اين گروه با هماهنگي بنياد شهيد و بيمارستان انجام

مي شود.

•اين بخش از دي ماه 88افتتاح گرديد
•از دي ماه 88 تا شهريور 90 تعداد 650 جانباز داراي آسيب نخاعي جهت پايش سلامت بستري شده و تحت درمان قرار گرفته اند.