امـروز سه شنبه, 06 اسفند 1398
معرفي آزمايشگاههاي پيش باليني سلول درماني ، باليني سلول درماني و آزمايشگاه نانو پزشكي و مهندسي ژنتيك مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

  1. مشروح فعاليت هاي بخش آزمايشگاهي پيش باليني و باليني بشرح زير مي باشد. 
  2. آزمايشگاه تحقيقاتي پيش باليني در اين آزمايشگاه با استفاده از جداسازي و كشت دادن سلولهاي بنيادين و تمايز دادن به روش هاي مختلف از جمله سلولهاي كولينرژيك(Cholinergic )، گابارژيك(Gabaergic )، اوليگودندروسايت(Oligodendrocyte) و غيره جهت آزمايشات پايه براي درمان ضايعات مختلف از جمله ضايعات نخاعي و صرع در حيوانات آزمايشگاهي پس از انجام آزمايشات رفتاري و ساختاري از جمله بافت شناسي، ايمنوهستوشيمي، ايمنوسيتوشيمي و مولكولي و پس از انجام آزمايشات پيش باليني براي انجام تحقيقات ترجمه اي (Translation Research). آزمايشگاه باليني براي پيوند سلولهاي بنيادين (Station I و Station II )، راه اندازي استيشن شماره يك (Station 1 ) مستقر در اتاق عمل براي جداسازي سلولهاي بنيادين از نمونه استحصالي از بيماران و انتقال به استيشن شماره دو (Station 2 ) براي تكثير و تمايز سلولهاي بنيادين و انتقال سلولها به استيشن يك براي پيوند به بيماران مذكور.
  3.     آزمايشگاه نانوپزشكي و مهندسي ژنتيك

كلون كردن (Cloning) ژنها مانند NT-3و GDNFوCNTFو BDNFو NGFو غيره براي انتقال به سلولهاي بنيادين و پيوند آنها در حيوانات آزمايشگاهي براي ترميم ضايعات عصبي و همچنين راه اندازي آزمايشگاه نانوپزشكي (Nanomedicine) براي انجام تحقيقات در زمينه انتقال آنها در سلولهاي بنيادين و تحقيقات در زمينه    Targeted       therapy

 

·       راه اندازي آزمايشگاه مهندسي بافت

براي بهينه سازي روش پيوند سلولها و افزايش ميزان فعاليت سلولها ي پيوند شده استفاده از بسته هاي مختلف از جمله پلمرها با خصوصيات ويژه  ( Biocompatibleو Biodegredable) مي باشند.براي پيوند سلولهاي عصبي و غير عصبي  مانند سلولهاي  كراتينوسايت )Keratonocyte) براي بهبود زخمهاي فشاري پوست در جانبازان و سوختگيهاي وسيع. ضمناً در مصاحبه اي با جناب آقاي دكتر طاهر طاهري متخصص جراحي مغز و اعصاب مركز علوم اعصاب شفا در مورد بيماران ALS سئوالاتي مطرح شد كه توضيحات ايشان به شرح ذيل جهت استفاده علاقمندان و بيماران و همكاران عرصه علوم عصبي ارائه مي گردد.

 

همانطور كه مي دانيد بيماري ALSبا سير پيشرونده و تحليل سلولهاي عصبي يك بيماري لاعلاج و با درصد موفقيت درماني خيلي پايين تا بامروزه در سراسر جهان تلقي مي گردد. طرح پژوهشي جهت ارزيابي تاثير تزريق داخل نخاعي سلولهاي بنيادي عصبي يك طرح مقدماتي است. اگرچه مطالعات محدودي در كشورهاي ديگر در اين زمينه انجام شده است ولي تاثير مثبت آن به هيچ وجه قطعي نشده است و هدف اصلي از انجام اين مطالعه نيز پاسخ به اين سوال است. اين روش درماني در خوشبينانه ترين شكل هم باعث معالجه كامل بيماري نخواهد شد و شايد در كند كردن سير پيشرونده بيماري يا بهبودي نسبي بعضي از عوارض بيماري كمك نمايد. پس از طي مراحل اوليه و اقدامات پره كلينيكال از سال 1386 و آزمايشات و پژوهشهاي ويژه و اخذ مجوز از كميته اخلاق پزشكي به شماره 8/12/89 /55011/794و ثبت در مركز كارآزمايي باليني ايران به شماره IRCT201107221696N3 مورخه 30/5/1390 مقدمات كارآزماييي باليني با بيماران داوطلب مشاركت در طرح و طي فرايند اخذ واستحصالي نمونه مغز استخوان از استخوان لگن بيماران داوطلب و فرآوري سلولهاي بنيادي عصبي و جداسازي و تكثير و هدايت به سمت سلولهاي پيش ساز عصبي و رساندن به تعداد قابل قبول و آزمايشات  تكميلي و بررسي ايمن بودن و بي خطر بودن از لحاظ عدم عفونت هاي باكتريال مايكوپلاسما و قارچي و آزمايشات تومورژنزيس در طي يك عمل جراحي با بيهوشي عمومي در ناحيه گردني - پشتي با متدولوژي ويژه و تكنيك خاص جراحي پيوند سلولهاي مذكور با تزريق داخل نخاعي انجام مي گيرد.

 

بيماران پس از پيوند سلولهاي عصبي بمدت 2-1 روز در ICU تحت مراقبت هاي خاص و  ويژه و حمايت هاي تنفسي و قلبي-عروقي قرار مي گيرند و سپس به بخش منتقل مي شوند و در مدت زمان بستري و دوران نقاهت، ارزيابي ها و بررسيهاي باليني طبق پرسشنامه   ALSFRS و MRI و  EMGو ارزيابي ظرفيت تنفسي در مقاطع زماني قيد شده طبق پروتكل، توسط همكاران نرولوژيست انجام و نتايج در يك عرصه زماني 6 ماهه بعد از عمل جراحي مورد ارزيابي مجدد قرار مي گيرندو خوشبختانه از شروع كارآزمايي باليني بيماران مورد پيوند در مرحله زماني 6 ماهه با عارضه خاصي مواجه نشده ايم و تا اعلام نتايج قطعي و ارزيابي نهايي و انجام اعمال مشابه براي ساير بيماران مشاركت كننده در طرح صبورانه ومجدانه با تلاش شبانه روزي اعضاي محترم تيم از خداوند متعال تقاضاي شفاي عاجل براي تمامي بيماران و موفقيت هاي تحقيقاتي و دست آوردهاي مفيد جهت يافتن راه حل درماني  و كاهش عوارض بيماران عزيز   ALS مي نمايم.

 

لازم به توضيح است كه اطلاعات بيماران كدگزاري شده و محرمانه بوده و صرفاً بصورت شاخص هاي آماري جمع بندي و نتايج اعلام خواهد شد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت IRCTمراجعه نماييد.

 

مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا

2009-2019©‍Copyright